Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Homepageservice Vos 22 september 2022

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Homepageservice Vos ter zake van Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen Homepageservice Vos en Opdrachtgever.
Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Homepageservice Vos alleen bindend indien en voor zover deze door Homepageservice Vos uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Definities van gebruikte termen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Homepageservice Vos: het bedrijf Homepageservice Vos , gevestigd te Zwolle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 51540541. Website: de website van Homepageservice Vos, bereikbaar via het domein www.Homepageservice Vos.nl. Abonnement: de Overeenkomst waarbij één of meerdere Partijen zich verbindt o gedurende een zekere tijdsperiode continu of steeds opnieuw prestaties te verrichten (bijv. een hostingcontract van 12 maanden). Domeinnamen zijn van Abonnement uitgezonderd. Account: het toegangsrecht tot een gebruikersinterface waarmee Opdrachtgever (bepaalde aspecten van) de Diensten kan beheren en configureren, alsmede de configuratie(s) en de voor Opdrachtgever opgeslagen bestanden zelf. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Homepageservice Vos een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Homepageservice Vos daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s),gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen. Dienst(en): de producten en/of diensten die Homepageservice Vos aan Opdrachtgever zal leveren krachtens een Overeenkomst. Materialen: alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Homepageservice Vos en Opdrachtgever op grond waarvan Homepageservice Vos Diensten levert aan Opdrachtgever. Partij(en): onder Partij of Partij(en) moet worden verstaan Homepageservice Vos en/of Opdrachtgever. Verwerkersovereenkomst: overeenkomst tussen Homepageservice Vos en Opdrachtgever, opgesteld door Homepageservice Vos, op grond van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Verwerkersovereenkomst wordt geacht een integraal onderdeel te zijn van de Overeenkomst. De Verwerkers-overeenkomst is als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden bijgevoegd maar is ook zelfstandig via de Homepageservice Vos Website te downloaden. Schriftelijk: naast papieren geschriften ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat. Service Level Agreement (SLA): overeenkomst tussen Homepageservice Vos en Opdrachtgever, opgesteld door Homepageservice Vos, met betrekking tot overeengekomen specifiek aanvullende rechten en plichten van Partijen ten aanzien van in de SLA specifiek omschreven Diensten en voor zover niet benoemd in deze Algemene Voorwaarden. Een SLA is alleen van geldig indien zowel door Homepageservice Vos als door Opdrachtgever ondertekend met dagtekening. Toepassingen Met Verhoogd Risico: toepassingen waarbij een fout in de Diensten kan leiden tot dood of ernstig letsel, ernstige milieuschade of verlies van (persoons)- gegevens met zeer hoge gevolgschade. Voorbeelden van Toepassingen met verhoogd risico zijn: vervoerssystemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat treinen ontsporen of vliegtuigen verongelukken; medische systemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat een patiënt geen of een verkeerde behandeling kan krijgen; systemen waar een substantieel deel van de bevolking afhankelijk van is voor de toebedeling van cruciale overheids- diensten, zoals DigiD; systemen waarin (veel) medische gegevens of andere bijzondere gegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevens- bescherming, of anderszins zeer gevoelige gegevens zijn opgeslagen. Met een hoofdletter geschreven termen hebben de betekenis zoals in dit artikel vermeld.

Artikel 2. Aangaan van de overeenkomst
2.1 Opdrachtgever kan de Diensten direct vanaf de Homepageservice Vos Website aanvragen. De Overeenkomst ontstaat op het moment van verzending van de (al dan niet automatisch gegenereerde) e-mail van Homepageservice Vos met daarin de bevestiging en acceptatie van de aanvraag.
2.2 Gelijk met het sluiten van de Overeenkomst wordt tussen Homepageservice Vos (in zijn hoedanigheid als Verwerker) met Opdrachtgever (in zijn hoedanigheid als Verwerkingsverantwoordelijke) een Verwerkersovereenkomst gesloten welke wordt geacht een integraal geheel te vormen met de Overeenkomst.
2.3 Op de Overeenkomst zijn te allen tijde de Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.4 Indien Opdrachtgever een consument is, heeft Opdrachtgever gedurende een termijn van veertien dagen, vanaf het moment waarop de bestelling is gedaan, de tijd om de Overeenkomst Schriftelijk en kosteloos te ontbinden. Domeinnamen zijn hiervan uitgesloten omdat deze op basis van de specificaties van de Opdrachtgever worden vastgelegd (maatwerk) dan wel persoonlijk van aard zijn.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Homepageservice Vos deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen.
3.2 Homepageservice Vos zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van Diensten en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Opdrachtgever hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. Homepageservice Vos biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA).
3.3 Homepageservice Vos heeft het recht om haar systemen, website of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van aanpassing, onderhoud, functionele aanpassing of verbetering of om fouten te herstellen. Homepageservice Vos zal buiten gebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig hiervan op de hoogte te stellen In geval van functionele aanpassing of verbetering kan dit voor meerdere Opdrachtgevers relevant zijn waardoor het voor Opdrachtgever niet mogelijk om van één bepaalde aanpassing of verbetering af te zien. Homepageservice Vos is nooit aansprakelijk voor schadevergoeding tot schade van Opdrachtgever in verband met tijdelijke buitengebruikstelling of functionele aanpassing of verbetering.
3.4 Door Homepageservice Vos opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking, behalve waar de toepasselijke SLA termijnen stelt die niet anders dan als resultaats- verbintenis kunnen worden opgevat.
3.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Homepageservice Vos het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.
3.6 Indien zulks is overeengekomen, zal Homepageservice Vos Opdrachtgever toegang tot een Account verschaffen. Het Account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en gebruikersnaam in tevoeren. Iedere actie die middels het Account van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangemaakt Account plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te zijn geschied. Indien Opdrachtgever vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een Account plaatsvindt, dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Homepageservice Vos te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
3.7 Homepageservice Vos zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per chat en/of e-mail, tijdens reguliere kantooruren, voor zover de toepasselijke SLA niet anders bepaalt.
3.8 Alle wijzigingen in de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

Artikel 4. Verplichtingen van Opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens waarvan Homepageservice Vos aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de diensten, tijdig aan Homepageservice Vos worden verstrekt. De termijn waarbinnen Homepageservice Vos de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door Homepageservice Vos zijn ontvangen.
4.2 Indien Opdrachtgever weet of kan vermoeden dat Homepageservice Vos bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal Opdrachtgever Homepageservice Vos daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld als Opdrachtgever weet of behoort te voorzien dat er een buitengewone piek in belasting van de systemen van Homepageservice Vos zal ontstaan, die in enige waarschijnlijkheid onbeschikbaarheid van de Diensten zou kunnen veroorzaken. Dit geldt temeer indien Opdrachtgever weet dat er ook Diensten aan anderen worden geleverd via dezelfde systemen als die Homepageservice Vos gebruikt om Diensten aan Opdrachtgever te leveren. Homepageservice Vos zal er na waarschuwing alles aan doen om onbeschikbaarheid van de Diensten te voorkomen. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt, in rekening worden gebracht aan Opdrachtgever.
4.3 Opdrachtgever mag de Diensten in geen geval gebruiken voor Toepassingen met Verhoogd Risico.
4.4 Indien Opdrachtgever voor het specifieke gebruik dat hij aan de Diensten geeft of beoogt te geven enige vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. Opdrachtgever garandeert ten opzichte van Homepageservice Vos dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever.

Artikel 5. Gedragsregels en notice/takedown
5.1 Het is Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse- of andere op Opdrachtgever of Homepageservice Vos van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.
5.2 Het is (of dit nu legaal is of niet) de Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Diensten Materialen aan te bieden of te verspreiden die: • onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van derechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen; • onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn; • kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden; • een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie; • hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten; • ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat; • kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
5.3 Het verspreiden van pornografische Materialen middels de Diensten is toegestaan voor zover dit geen overlast of andere overtreding van deze Algemene Voorwaarden oplevert.
5.4 Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Homepageservice Vos of overige klanten. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de systemen van Homepageservice Vos, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Homepageservice Vos, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
5.5 Indien naar het oordeel van Homepageservice Vos hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Homepageservice Vos of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Homepageservice Vos gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
5.6 Wanneer Homepageservice Vos een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel door Opdrachtgever, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal Homepageservice Vos Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna Homepageservice Vos zal besluiten hoe te handelen.
5.7 Indien Homepageservice Vos van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het betreffende Materiaal blokkeren, echter zonder dit Materiaal definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval Homepageservice Vos een backup zal maken). Homepageservice Vos zal zich inspannen om daarbij geen overige Materialen te raken. Homepageservice Vos zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.
5.8 Homepageservice Vos is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
5.9 Hoewel Homepageservice Vos ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Opdrachtgever, is Homepageservice Vos nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.

Artikel 6 Aanvraag van domeinnamen
6.1 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Homepageservice Vos vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
6.2 Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie. Opdrachtgever ontvangt van Homepageservice Vos geen Schriftelijke bevestiging van registratie, het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever zelf om binnen zijn Account te controleren of een domein- naam definitief op naam en/of voor rekening van Opdrachtgever is geregistreerd.
6.3 Indien een domeinnaam niet op naam en/of voor rekening van de Opdrachtgever kan worden geregistreerd wordt de Overeenkomst direct beëindigd of ontbonden. Homepageservice Vos zal voor de niet verrichte prestaties een creditfactuur aan de Opdrachtgever uitreiken voor het reeds gefactureerde bedrag.
6.4 Homepageservice Vos is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schadevergoeding van directe schade, indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie die het gevolg zou zijn van een mislukte registratiepoging van een domeinnaam.
6.5 Opdrachtgever vrijwaart en houdt Homepageservice Vos schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever. Homepageservice Vos is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.
6.6 Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. Homepageservice Vos zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.
6.7 Homepageservice Vos heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
6.8 In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Homepageservice Vos gerechtigd een domeinnaam van Opdrachtgever op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Artikel 7. Opslag- en datalimieten
7.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan meer opslag- en/of datalimieten te gebruiken dan bij de betreffende Dienst is aangegeven. Homepageservice Vos is gerechtigd om overschrijding van de limiet(en) achteraf aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
7.2 Op Diensten waarbij sprake is van onbeperkte opslag en/of datalimieten is de Fair Use Policy van toepassing. Deze Fair Use Policy is te downloaden op de Homepageservice Vos Website en wordt geacht een integraal onderdeel te zijn van de Overeenkomst.
7.3 In geval overschrijding van opslag- en/of datalimieten het gevolg is van een hack of een fout die door Opdrachtgever is ontstaan of aan Opdrachtgever toerekenbaar is, kan de overschrijding van de limiet(en) achteraf aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.4 Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.
7.5 Wanneer een excessieve hoeveelheid dataverkeer wordt veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf (zoals bij een denial of service aanval), is Homepageservice Vos gerechtigd de kosten naar redelijkheid door de belasten naar Klant.

Artikel 8. Rechten van intellectueel eigendom
8.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door Homepageservice Vos ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Homepageservice Vos of diens licentiegevers.
8.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever deze Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde lijdt uitzondering indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan Opdrachtgever zo'n recht op uitdrukkelijke wijze te verstrekken. Afgifte van broncode van Materialen is echter te allen tijde alleen verplicht indien expliciet overeengekomen.
8.3 Tenzij indien en voor zover Schriftelijk anders is overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit deze Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
8.4 Het is Homepageservice Vos toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens Materialen. Indien Homepageservice Vos door middel van technische bescherming deze Materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaald.

Artikel 9. Prijzen
9.1 Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Homepageservice Vos genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
9.2 Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Homepageservice Vos het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
9.3 Indien de Overeenkomst een Abonnement betreft, is Homepageservice Vos gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen.
9.4 Voor prijswijziging gelden dezelfde voorwaarden en procedures als voor wijziging van de Diensten en van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden
10.1 Homepageservice Vos zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen aan Klant factureren. Homepageservice Vos mag daarbij elektronische facturen uitreiken. Homepageservice Vos heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen.
10.2 De betalingstermijn van een factuur is vooraf, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
10.3 Indien Opdrachtgever na 14 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.
10.4 Indien Opdrachtgever in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties: • Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd; • de voor Opdrachtgever gehoste websites en andere Materialen mogen zonder nadere waarschuwing ontoegankelijk worden gemaakt totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.
10.5 Tenzij Opdrachtgever een consument is, is beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek niet toegestaan.
10.6 In geval Opdrachtgever enige verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, is Homepageservice Vos zonder enige ingebrekestelling gerechtigd, naast opschorting van Diensten, geleverde goederen terug te nemen,

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 Homepageservice Vos is in het kader van de totstandkoming, nakoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk voor enige schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd, behoudens indien de schade een gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen.
11.2 Indien Homepageservice Vos in weerwil van artikel 12 lid 1 toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het (maximum)bedrag dat door de beroeps-aansprakelijkheidsverzekering van Homepageservice Vos in het voorkomende geval wordt uitgekeerd.
11.3 Wanneer om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in lid 2 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, dan is de totale aansprakelijkheid van Homepageservice Vos voor schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Homepageservice Vos van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Homepageservice Vos, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, per gebeurtenis van wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) die Opdrachtgever onder de Overeenkomst verschuldigd zal raken. De beperking tot maximaal de aanneemsom geldt ook indien de dekking van de verzekeraar verloren zou gaan door toedoen van Homepageservice Vos zelf. Bijvoorbeeld omdat Homepageservice Vos een formeel vereiste , opgenomen in de polis, niet in acht neemt.
11.4 Homepageservice Vos is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.5 Homepageservice Vos is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door Homepageservice Vos ingeschakelde derden.
11.6 De aansprakelijkheid van Homepageservice Vos wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Homepageservice Vos onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Homepageservice Vos ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Homepageservice Vos in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen 30 dagen na de ontdekking van de schade te zijn ontvangen door Homepageservice Vos.
11.7 Opdrachtgever is jegens Homepageservice Vos aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. Opdrachtgever vrijwaart Homepageservice Vos tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de Diensten door of met toestemming van Opdrachtgever niet naleven van de gedragsregels in artikel 5. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van Opdrachtgever zijn, maar de Diensten desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van Opdrachtgever hebben gebruikt.

Ga terug